0
lagerxSvenskt lokstall, Jeco

Artikelnr JE 77420

Svenskt lokstall

695 kr

Frakt
Standard frakt  (29 kr inom Sverige)

Helt färdigbyggt och målat lokstall - ta direkt ur lådan och placera ut på din modelljärnväg.

Modellen är gjord i resin med öppningsbara etsade dörrar. Kan enkelt elektrifieras med hjälp av servon.

Anpassad för vändskiva (7,5grader) eller fristående. En mycket elegant modell som passar många tidsepoker på den Svenska modelljärnvägen.

Mått:
220mm (baksida) 127mm (framsida)
Längd/Djup = 240mm.
Höjd = 130mm (Högsta punkten)

Många har ställt frågan om möjligheten finns att bygga ut lokstallet så man får plats för flera lok. Svaret är JA, visst kan man gör det. I stora drag är det endast ena väggen som måste tas bort och en bit av pelaren på båda byggnaderna.

In English:
Fully completed and painted roundhouse - take out of the box and place it directly on your model railway.

The model is made of resin with opening etched doors. Can easily be electrified using servos.

Adapted for turn table (7,5grader) or just standalone. A very elegant model that fits many eras of the Swedish model railway.

Dimensions:
220mm (rear) 127mm (front)
Length / Depth = 240mm.
Height = 130mm (highest point)

People have asked about the possibility exists to extend the train depot so you have room for several locomotives. The answer is YES, of course you can do it. Broadly, only one wall that must be removed and a piece of pillar on both buildings.

Deutsch:
Vollständig ausgefüllte und gemalt Roadhouse - aus dem Kasten heraus zu nehmen und es direkt an Ihre Modelleisenbahn.

Das Modell ist aus Kunstharz mit Öffnung geätzt Türen. Kann mit Servos leicht elektrifiziert werden.

Für Drehscheibe (7,5 Grader) oder nur Standalone angepasst. Ein sehr elegantes Modell, das viele Epochen der schwedischen Modelleisenbahn passt.

Abmessungen:
220 mm (hinten) 127 mm (vorne)
Länge / Tiefe = 240mm.
Höhe = 130 mm (höchster Punkt)

Leute haben gefragt, über die Möglichkeit besteht, den Zug-Depot zu erweitern, so dass Sie Platz für mehrere Lokomotiven. Die Antwort lautet: Ja, selbstverständlich können Sie es tun. Breit, nur eine Wand, die entfernt werden müssen und ein Stück Säulen an beiden Gebäuden.

Andra har köpt