0
DC
lagerADiesellok T23-122 DC, Jeco

Artikelnr T23-A122

Diesellok T23-122 DC

3895 kr
I lager - Fler än 10 st

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

Jeco

www.jeco.seOm du vill kan du dela upp betalningen.

381 kr/mån

12 månader. Inklusive uppläggning, avi och betavgifter.
Dekoder

0 kr
359 kr
396 kr
1 050 kr

Koppel till standardlok

-
0 kr
81 kr
36 kr
138 kr
70 kr

Vädrad

0 kr
300 kr
325 kr
350 kr

* Medium vädring likt bild. Vill man ha specialvädring eller enligt foto, kontakta oss för pris. (Priset gäller för ett standardlok)
Smuts medium - Exempel 1 (Du 338)Smuts medium - Exempel 2 (F-697)Smuts medium - Exempel 3 (T43 222)Smuts medium - Exempel 4 (T43 227)


English below.

Helt ny produktion av dieselloket T23 i likström eller växelström. En helt enestående modell av T23 med alla detaljer.

Modellen har metall underrede plus metallvikter och plastkåpa med fina detaljer.
AC-modellerna har en tunn fin släpsko och fungerar perfekt på Märklin C-räls. Hjulflänsar enligt NEM 340 för Märklin räls.
Kåpan kan tas bort i sin helhet med 4 små skruvar underifrån.
Modellen är förberedd för dekoder eller ljuddekoder med 21-poligt interface på kretskortet. Högtalare fabriksmonterad.
Både AC och DC levereras med analogplugg som behöver hög startspänning men för bra krypkörning köp till en kördekoder, välj till dekoder om du önskar. AC modellerna levereras med AC-plugg och om du vill få digitalt så komplettera med en kördekoder eller en ljuddekoder.
Nyhet blir med monterad kondensator som överbryggar tillfällig strömlöshet med dekoder monterad i DC.
Även för AC med ljud som beställs är funktionen med kondensator klar

Loknumren T23-116 och T23-122 har målad A-ändesmarkering i fronten.
De övriga i senare årtal från 1960-1980 talet och utan målad A-ändesmarkering.

Belysning är F0 normal nedre vit belysning med färdriktning
Funktion med bakre rödlampa är inkopplad med färdriktning automatiskt.
Funktion vit topplampa fungerar med AUX-1 och AUX-2
Funktion hyttbelysning fungerar med AUX-3
Funktion maskinrumsbelysning AUX-4
Funktion laddad kondensator inkopplad AUX-7


Funktioner för vår ljuddekoder T23:

F0 Nedre strålkastarna fram och bak
F1 Dieselloksljud T23
F2 Signalhorn på och av
F3 Toppstrålkastarna fram.
F4 Toppstrålkastarna bak.
F5 Motorljud belastat
F6 Växlingsläge
F7 Hyttbelysning
F8 Maskinrumsbelysning
F9 Ljudvolym
F10 Koppel ljud
F11 Hyttdörr öppna och stäng
F12 Broms på och av
F13 Kurvgnissel
F14 Växelknarr
F15 Lossa tågbroms
F16 Lägga an broms
F17 Manuell bränslepump
F18 Räls skarv ljud
F19 Handbroms
F20 Stänga av bromsljud
F12 till F20 gäller vid färd med ljuddekoder

Ursprungligen smalspårslok typ Tp som byggdes om till normalspårig diesel med ny rambalk och breddning av hytten under åren 1965-1966 av ASJ-F och SJ i Örebro. Axelföljden blev D istället med koppelstång. Loken målades bruna med gula dekorränder istället för gröna. Loken användes i godstrafik och i godsvagnsväxling men i slutet av 1970-talet togs de ur tjänst och ställdes av som beredskapslok. Lok 115 såldes till företaget Gullfiber och blev gult som senare under 1990-talet såldes vidare till Österlentåg. Efter att företaget gick i konkurs såldes det som skrot.
År 2002 såldes de loken som stått i beredskap till olika museiföreningar och 5 av de gick till skrot.

Teknisk data på förebilden:
Tillverkat antal: 15 styck
Ursprungliga nummer: 113-127
Tillhörde SJ.
Hastighet 75 km/timmen
Axelföljd: D
Effekt: 590 Kw
Längd: 10900 mm
Tjänstevikt: 52 ton.


In English:

Brand new production of the diesel locomotive T23 in direct current or alternating current. A completely unique model of the T23 with all the details.

The model has a metal chassis plus metal weights and a plastic cover with fine details.
The AC models have a thin, fine tow shoe and work perfectly on Märklin C rails. Wheel flanges according to NEM 340 for Märklin rails.
The cover can be removed in its entirety with 4 small screws from below.
The model is prepared for a decoder or audio decoder with a 21-pin interface on the circuit board. Speaker factory installed.
A new feature is the installed capacitor that bridges temporary power outages with the installed decoder.
Locomotive numbers T23-116 and T23-122 have painted A-end markings in the front.
The others in later years from the 1960s-1980s and without painted A-end markings.

Lighting is F0 normal lower white lighting with direction of travel
Function with rear red light is engaged with direction of travel automatically.
Function white top light works with AUX-1 and AUX-2
Cabin lighting function works with AUX-3
Function engine room lighting AUX-4
Function charged capacitor plugged in AUX-7


Features of our audio decoder T23:

F0 Lower front and rear headlights
F1 Diesel locomotive sound T23
F2 Horn on and off
F3 Front top headlights. Directional independence
F4 The top headlights at the rear. Directional independence
F5 Engine sound under load
F6 Shift mode
F7 Cab lighting
F8 Engine room lighting
F9 Sound volume
F10 Link sound
F11 Cabin door open and close
F12 Brake on and off
F13 Curve squeak
F14 Gear rattle
F15 Release train brake
F16 Apply brake
F17 Manual fuel pump
F18 Rail joint sound
F19 Handbrake
F20 Turn off brake noise
F12 to F20 apply when traveling with a sound decoder

Originally a narrow-gauge locomotive type Tp that was converted to standard-gauge diesel with a new frame beam and widening of the cab during the years 1965-1966 by ASJ-F and SJ in Örebro. The axle sequence became D instead with tie rod. The locomotives were painted brown with yellow decorative stripes instead of green. The locomotives were used in freight traffic and in freight wagon switching, but at the end of the 1970s they were taken out of service and put down as standby locomotives. Locomotive 115 was sold to the company Gullfiber and became yellow, which later in the 1990s was sold on to Österlentåg. After the company went bankrupt, it was sold for scrap.
In 2002, the locomotives that were on standby were sold to various museum associations and 5 of them were scrapped.

Technical data on the model:
Number produced: 15 pieces
Original numbers: 113-127
Belonged to SJ.
Speed 75 km/hour
Axle sequence: D
Power: 590 Kw
Length: 10900 mm
Operating weight: 52 tonnes.

 


 

 

  

 


Endast begränsade serier tillverkas.
Endast begränsade serier tillverkas


Andra har köpt